«

100 รายการนำเข้าล่าสุด

การบินเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยายไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ :มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมป์, 2538. 629 ม-ก

การบินกับการท่องเที่ยวปัจจัยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในสหัสวรรษหน้า

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2542.629.04 ก-ก

การบินกับการท่องเที่ยว

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์., 2542. 629.04 ก-ก

การใช้นโยบายการบินเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กองควบคุมกิจการเดินอากาศ, 2540. 387.7 ก-ก

กลยุทธ์การแข่งขันด้านการบินพลเรือนของชาติในยุคโลกาภิวัตน์

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

พิสิฐ กุศลาไสยานนท์. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,2539. ว 387.7 พ-ก

Word aircraft

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

Angelucci Enzo. Italy : Sampson Lowl, 1977. 629.134 A-W

Why airplanes crash : aviation safety in a changing world

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

Clinton V. Oster.. New york : Oxford University Press, 1992.363.1241 O-W.

Weight-Strength Analysis of Aircraft Structures

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

Shanley, F.R. 2 nd.ed. New York : Dover Publications, 1960. 629.134 S-E

VFR RADIO PROCEDUES in The USA

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

RMC INC. Canada : RMC INC. 629.135 R-V

Vertical Challenge : The Hiller aircraft story

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

Spernser, Jay P. Seattle ; London : University of Washington Press., 1992338.76 S-V