«

100 รายการนำเข้าล่าสุด

บริการโทรคมนาคมการบินของกรมการบินพาณิชย์ศูนย์สื่อสารการบินกรุงเทพฯ

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ :กองการสื่อสารและจราจรทางอากาศ, 2537. 629 ก-บ

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ศุภชัย ยาวะประมาณ. กรุงเทพฯ : สถาบันการบินพลเรือน, 2540. 629.04 ศ-น

แนวนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยและความเป็นไปได้

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

สัมฤทธิ์ มั่งนิมิตรกรุงเทพฯ: มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย, 2538. 629.136 ส-น

แนวความคิดการพัฒนาการบินพลเรือน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ศรีสุข จันทรางศุ. กรุงเทพฯ : -, 2533. 387 ศ-น

แนวความคิดการพัฒนาการบินพลเรือน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ศรีสุข จันทรางศุ. กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2534. 387 ศ-น

นโยบายการแลกเปลี่ยนสิทธิการบินของประเทศไทย

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

รุ่งโรจน์ ศรีประเสริญสุข. กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2531. 629.134 ร-น

นโยบายการเปิดเสรีทางด้านการบินไทย

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กองควบคุมกิจการเดินอากาศ, 2540. 629 ก-ก

นโยบายการบินพาณิชย์ของประเทศไทยศึกษาเฉพาะกรณีความเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของท่าอากาศยานกรุงเทพฯ

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ธวัช วิชัยดิษฐ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์,2526. 629 ก-น

ธุรกิจการบิน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

พรนพ พุกกะพันธ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548. 387.7 ร-ด

เทคโนโลยีการบินและกิจการท่าอากาศยาน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

นระ คมนามูล. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2551. 629.13 น-ท