«

100 รายการนำเข้าล่าสุด

พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 และประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กองบริการท่าอากาศยาน, 2521. 340 ก-พ

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2539. 340 ก-พ

พจนานุกรมอภิธานศัพท์การบินสำหรับบุคคลากรฝ่ายปฏิบัติการบิน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

รำจวน นทีตะภัฏ. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2538. 030 ร-พ

แผนวิสาหกิจสถาบันการบินพลเรือน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

วิจิตร ศรีสอ้าน. กรุงเทพฯ : สถาบันการบินพลเรือน. 629 ส-ผ

แผนวิสาหกิจ สถาบันการบินพลเรือน ปี 2540-2544

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

สถาบันการบินพลเรือน. กรุงเทพฯ : สถาบันการบินพลเรือน, 2544. 629 ส-ร

แผนปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2531-2534)

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กรม, 2534. 629 ก-ผ

ผลการสำรวจการใช้บริการท่ากาศยานและการบริการของสายการบินท่าอากาศยานภาคเหนือ พ.ศ.2537

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์.กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2537. 380 ก-ผ

ปัจจัยสนับสนุนระบบการขนส่งทางทหารด้านการบินพลเรือน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กองวิชาการขนส่งทางอากาศ. กรุงเทพฯ :กองวิชาการขนส่งทางอากาศ, 2528. 387.7 ก-ป

ปัจจัยสนับสนุนระบบการขนส่งทางทหารด้านการบินพลเรือน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. 387.7 ก-ป

ประมวลกฎหมายการเดินอากาศ

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2527. 340 ก-ป