«

100 รายการนำเข้าล่าสุด

สนุกกับวิทยาศาสตร์ อากาศและการบิน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

เทย์เลอร์, บาร์บารา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, 2544. 533.62 ท-ส..

วิวัฒนาการการบินของโลกและลู่ทางการบินของประเทศในปี 2532

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ: กองวิชาการขนส่งทางอากาศ,2531. 629 ก-ว

วันการบินแห่งชาติ

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

คณะกรรมการภาคเอกชนด้านการส่งเสริมสนับสนุนการบินเอกชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ, 2538.629.13 ค-ว

เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ประวิทย์ พงษ์อนันต์. กรุงเทพฯ : Thai Technics Global Service LP , 25--. 629.1353 ป-ร

เรียนรู้เรื่องเครื่องบิน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ประวิทย์ พงษ์อนันต์. กรุงเทพฯ : Thai Technics Global Service LP , 25--. 629.1 ป-ร

รายงานการสัมมนาเชิงประจักษ์ เรื่อง สถาบันการบินพลเรือนในศวรรษที่ 21

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

สถาบันการบินพลเรือน. กรุงเทพฯ :สถาบันการบินพลเรือน, 2539. 629.13 ส-ร

รายงานการสัมมนาการปฎิบัติงานด้านการเดินอากาศ ครั้งที่ 8

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2528. 629 ก-ร

รายงานการประชุม FIRST ASIA/PAC AFS REGIONAL PLANNING MEETING ระหว่างประเทศ วันที่ 20-31 สิงหาคม 2527

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

สำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ,2527. 629 ส-ร

รวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการทำการบินของอากาศยาน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : ฝ่ายนิติการ, 2537. 340 ก-ร

ย้อนอดีตการบินไทย

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ประวิทย์ พงษ์อนันต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : Thai Technics Global Service LP , 25--. 338.7 ป-ย