«

100 รายการนำเข้าล่าสุด

International General Aviation- Aeroplanes

[Annex] (นำเข้า 10 ก.ย 2560)

7 th adition Amendement 1-30 July 2008 Annex 6 part 2

ความรับผิดของผู้รับขนทางอากาศต่อคนโดยสารภายใต้กฎหมายไทย

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 10 ก.ย 2560)

ตุลยา พันธุ์ขะวงศ์ มหาวัทยาลัยรามคำแหง ปี 2546 ว 343.097 ต-ค 2546 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับขนคนโดยสารทางอากาศภายใต้กฎหมายไทย กฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับความรับผอดของผู้รับขนคนโดยสารทางอากาศ การรับขนคนโดยสารทางอากา...

ชีวจิต

[วารสาร/นิตยสารทั้งหมดในห้องสมุด] (นำเข้า 10 ก.ย 2560)

เล่ม

ภาพรวมความคืบหน้าของอุตสาหกรรมอากาศยาน

[บทความวารสารด้านการบิน] (นำเข้า 19 ธ.ค 2559)

วารสาร ส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 27 ฉบับที่ 9 กันยายน 2559 (หน้า 11-17)

เอกสารประกอบคำบรรยายวิชากฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน ABM 202

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

สมชาย พิพุธวัฒน์. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต , 2550. 343.097 ส-พ

เอกสารทางวิชาการเรื่อง"การปฏิบัติการทางอากาศในศตวรรษที่ 21

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

ณัฐสุวัฒน์ คุตตะสิงคี. พิมพ์ครั่งที่ 2. กรุงเทพฯ :วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2540. 629 ณ-ก

เอกสารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน 3 แห่ง คือ เชียงราย นครศรีธรรมราช และบุรีรัมย์

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ : กรม,2534. 629 ก-อ

อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์. 340 ก-อ

อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ทำขึ้นที่เมืองชิคาโค วันที่ 7 ธันวาคม 2487

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมการบินพาณิชย์. กรุงเทพฯ :กรมการบินพาณิชย์. 340 ก-อ

สรุปอากาศยานทอ.อุบัติเหตุ

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 13 ส.ค 2558)

กรมจเรทหารอากาศ. กรุงเทพฯ : กองนิรภัยการบิน, 2538. 387.7 ก-ส